Anadil dersleri

Anadil dersleri

Okulumuzda kütürel e?itimin önemli bir parças? olan Anadil dersi Türkçe ve Portekizce olarak verilmektedir.

Bu ders ö?rencinin okul ve sosyal ya?ama entegre olmas?n? sa?laman?n d???nda, dil  ve kültür aç?dan ki?ilik geli?mesine önemli katk?da bulunuyor. Anadil dersi ilkokulda iki dilli e?itimin temelidir. Uygulanan bu e?itim program? dil ö?renme sürecini kolaylast?rmaktad?r.  Almanca ve Anadil dersi  birbirine rakip de?il tam aksine yak?ndan ba?l? ve  tamamlayc?  bir görev almaktad?r. Ders konular? ?lkö?retim 1- 4 s?n?fa kadar  birbirine uyumlu bir çerçeve plan? içermektedir. Bu özellikle  Almanca, Sosyal bilgiler ve Sanat derslerinde kendini göstermektedir.

Anadil dersinde  kültür, tarih ve güncel konular i?lenmektedir. Ayr?ca ya?lar?na uygun Türkçe ve Portekizce Edebiyat yaz?lar?n? tan?malar?na imkan sa?lamaktad?r. Anadil dersinin bir di?er görevi ise  Almanya da ya?ayan de?i?ik kültürlerin birbirine ba?lamak  ve bunun sonucunda  kültürel e?itime katk?da bulunmakt?r.

Anadil dersine kat?lan ö?renciler belli bir düzeyde Türkçe ve Portekizceyi bilmeleri ko?ul olsada,  ö?rencilerin dil seviyeleri farkl?l?k göstermektedir. Bu durum ders plan? yap?l?rken  göz önünde bulunduruluyor. Ö?rencilerin anlamas?n? ve ö?renmesini  kolaylast?r?c?  de?i?ik materyal ve yöntemler kullan?l?yor.

Anadil dersi 1. s?n?ftan itibaren i?lenmektedir. Ö?rencilerin bu ders için  de?erlendirmeleri s?n?fa uygun bir biçimde karnede görülmektdir. Velinin iste?ine ba?l? olarak ek  bir belge de okulumuz taraf?ndan verilmektedir.

Anadil dersinin amaçlar?:

–         Konu?ma dilinin geli?mesi

–         Yazi dilini ö?renme ve gelistirme ( Okuma ve metin yazma)

–         Dil bilgisine giris

–         Yaz?m kurallar?n? ö?renme ve  uygulama

Bu ders Anadil Ö?retmenleri taraf?ndan verilmektedir.

RegenbogenLogo.gif